1 student

Aprann Matematik.

Kou sa a se pou timoun ki  nan klas jadendanfan pou rive nan premye ane. Timoun yo ap kapab aprann pandan yo ap pratike.

Se yon kou byen òganize epi li genyen anpil imaj pou ede timoun yo konprann sa ki nan leson yo.

Kou ap ede paran yo ak timoun yo. Apre kou sa a, timoun yo ap gen kapasite pou yo konte, fè adisyon, fè soustraksyon epi prepare pou yo ale aprann matematik dezyèm ane a.

 

 

Klike la si ou ta vle achte liv la. 

First grade Mathematic activities, day by day, for one academic year.

Cat. #: B1447
ISBN: 9781626329935
Number of Pages: 154

Instructor

Free